DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Oficiální stránky obce Hřídelec

Hřídelecká Horka

Přírodní památka Hřídelecká hůra zahrnuje území čedičové homole Horka (398 m n. m.) na východním okraji obce Hřídelec

  • Katastrální území: Hřídelec
  • Výměra: 2, 11 ha
  • Nadmořská výška: 362 – 398 m

Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu převládají řídké porosty náletových dřevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živočichům.

Geologie - Neovulkanitové „čedičové“ těleso z nefelinického bazanitu, s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie. Bohaté naleziště minerálů, např. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty s medovým zbarvením patří k nejdokonalejším na území ČR) aj. Těžbou „čediče“ vznikla lomová jáma s komorami a chodbami.

Roslinstvo - Jeden biotop tvoří suché luční porosty na svazích homole, pomístně zarostlé nálety dřevin, a druhý pozůstatky bývalého lomu v centru kopce. Přes velmi příznivý minerální podklad je druhové spektrum celkem chudé. Dosud zde nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Rostou zde teplomilné druhy zběhovec lesí, tařinka kališní, pamětník rolní ,mochna jarní , rozchodník ostrý , a rozchodník tenkolistý aj.

Zvířena - Ve skalních dutinách a na římsách hnízdí poštolka obecná, rehek domácí či dudekchocholatý. Keřové porosty a stromové patro vyhledávají ke hnízdění budníček menší , dlask tlustozobý červenka obecná a pěvuška modrá . V uměle vytvořených dutinách zimuje netopýr černý . 

  ahridelec5    hridele                               hridelec_pod_horkou